Vedtægterne

Vedtægter:

Formål
Fastsættes af udvalget

Forældrebestyrelsens sammensætning
Byerne, Aså, Agersted, Flauenskjold, Hjallerup, Dronninglund, Klokkerholm, Jerslev, Stenum, Øster Brønderslev, Serritslev og Manna/Thise er tildelt en plads i bestyrelsen.

Brønderslev er tildelt 2 pladser = 13 forældre

2 dagplejere
1 dagplejepædagog
Sekretær (lederen af dagplejen) + suppleanter.

Bestyrelsens endelige antal, afhænger af, hvorvidt alle byer benytter deres plads.

Valg.
Medlemmerne vælges for 2 år, suppleanter vælges for 1 år og valget foretages i november.
Valgperioden følger budgetåret.

Forældrevalg.
- Den lokale repræsentant i bestyrelsen sørger for at der vælges et lokalt forældreråd.

- Forældrerådet vælger herefter internt et bestyrelsesmedlem.

- dagplejekontoret er behjælpeligt med standard indkaldelse

(kopi og udsendelse)

Dagplejevalg.
- foretager valget på et fællesmøde.

Pædagogvalg.
- foretager valget på et personalemøde.

Samtlige medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.

Udtrædelse af bestyrelsen.
Forældrerepræsentant udtræder af bestyrelsen til den dato deres barn udmeldes af dagplejen
Medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen til den dato denne opsiger sin stilling eller/modtager sin opsigelse fra kommunalbestyrelsen.
Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal denne sidde i bestyrelsen i den resterende del af det udtrådte medlems valgperiode.

Konstituering.
Bestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg.
Formand og næstformand vælges af og blandt forældre-repræsentanterne..
Dagplejelederen indkalder til mødet senest 14 dage efter valget.

Ændring af styrelsesvedtægten.
Vedtages i udvalget

Mødevirksomhed.
Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, dvs. der kan kun træffes beslutninger og handles på bestyrelsens vegne på bestyrelsens møder. Et enkelt eller flere af bestyrelsesmedlemmerne kan således ikke træffe beslutninger på bestyrelsens vegne udenfor bestyrelsens møder.Forældrebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre, dog kan der indbydes andre til at deltage i møderne.

Forretningsorden.
Bestyrelsen benytter kommunens standardforretningsorden.

Godtgørelse.
Ingen af bestyrelsens medlemmer modtager diæter eller befordrings- godtgørelse.

Tavshedspligt.
Forældrebestyrelsen er omfattet af reglerne om tavshedspligt.

Bestyrelsens beføjelser.
Vedtages i udvalget.

  


    
Opdateret 16. januar 2013